Projekt beneficjenta z funduszu PROW
Projekt grantowy z funduszu PROW
Projekt własny/ stowarzyszenia
Projekt współpracy
Projekt beneficjenta funduszu Rybactwo i Morze (PO RiM)
Projekt własny/ stowarzyszenia PO RiM
Projekt współpracy PO RiM
Usługa agroturystyczna
Usługa gastronomiczna
Usługa noclegowa
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.